Podívejte se i na náš spřátelený web:

www.kocarky-atd.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka 
-----------------
Každá přijatá a potvrzená objednávka je považována za závaznou.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka  -  zákazník může zrušit svoji objednávku před její expedicí pouze v tom případě, že objednávka dosud nebyla postoupena výrobci zboží nebo velkoobchodu,od kterých provozovatel eshopu zboží odebírá.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu - lze jen v případ, že zboží přestalo být vyráběno, dodáváno, příp. se podstatně změnila jeho cena ze strany dodavatele. V každém z těchto případů bude provozovatel e-shopu zákazníka o této situaci informovat.

Ceny zboží
---------------
Ceny zboží na e-shopu se mění v návaznosti na změny cen dodavatelů. Změna ceny zboží po potvrzení objednávky je možná jen zcela výjimečně, jako reakce na změněné podmínky dodavatele výrobku. V tomto případě není objednávky závazná a bude řešeno dohodou mezi objednávajícím a provozovatelem e-shopu.
Cena dopravy a poštovného jsou uvedeny v oddíle Doprava a platby. 
Celková cena dodávky bude zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky. Při platbě předem ji zákazník odsouhlasí jejím zaplacením, při zaslání zboží na dobírku bude zákazníkovi sdělena cena před odesláním. Bez jejího potvrzení nebude zboží odesláno.

Doprava, platby a reklamace řešeny v oddíle Doprava a platby a Reklamačním řádu.

Důležité informace pro spotřebitele
------------------------------------------------
Záruční list - pokud je se zbožím dodán záruční list od výrobce, zasíláme jej společně se zbožím. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží  - pokud zboží není prodáváno na prodejně, ale zasíláme jej poštou nebo přepravní společností, nemohli bychom do něj vyplnit správné datum převzetí zboží. Záruční list by byl zaslán bez tohoto data, zákazník by vyplnil datum převzetí zboží od přepravce a poslal zpět provozovateli e-shopu, který by záruční list opatřil razítkem a zaslal zase zpět zákazníkovi. Pro celkové zjednodušení vyplníme do záručního listu datum 3 dny po jeho odeslání jako datum počátku běhu záruční doby. Současně zákazníkovi pošleme i průvodní dopis s informací, co má dělat v případě, že nesouhlasí s tímto postupem.

Ochrana osobních údajů - veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními souvisejícími právními předpisy. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka "potvrdit" ) při registraci do eshopu a při odesílání objednávky s dalším zpracováváním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu souhlasí. 
Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních dat ve smyslu výše uvedeného zákona.

 

Reklamační řád:


Obecná ustanovení
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v našem e-shopu v případě, že kupující
uplatňuje v dvouleté záruční době svá práva z odpovědnosti za vady na zakoupeném zboží.
Prodávajícím je provozovatel e-shopu Boticky-atd., tj.Dana Fenclová, IČ: 16465644, se sídlem: 
Pirinská 3244, 14300 Praha-Modřany.

Reklamované zboží je nutné dodat na adresu naší prodejny: Kočárky-atd. , U Kamýku 1001, 14200 Praha 4, a to buď osobně nebo poštou. Adresa prodejny platí pro vracení i reklamovaní zboží z eshopů : www.kocarky-atd.cz i www.boticky-atd.cz - jedná se o společné výdejní místo.


Kupující zakoupením zboží souhlasí s tímto reklamačním řádem. Dnem zakoupení zboží se rozumí den převzetí zboží v prodejně či den převzetí zboží na poště či od přepravce.

Reklamační podmínky
Záruční doba - 24 měsíců ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Den převzetí je uveden 
na záručním listě, příp. daňovém dokladu. Dvouletá záruční doba se prodlužuje o dobu, 
po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Spotřebitel  - osoba, která při nákupu zboží nejedná v rámci své obchodní podnikatelské
činnosti.Na osoby, které by nakupovali v rámci své podnikatelské činnosti, se nevztahují
ustanovení občanského zákoníku o právech spotřebitelů (§53 a související)

Odpovědnost za vady při převzetí zboží
Jestliže se závady na zboží projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, pak se považuje
za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží a vady nebo
pokud se neprokáže opak.
Spotřebitel je povinen si při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Pokud by 
na zboží shledal jakoukoli závadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu 
oznámit. Též je povinen prodávajícího informovat, pokud mu došlo jiné zboží či jiné
množství v rozporu s objednávkou. 
V případě zjištění odstranitených vad v okamžiku převzetí zboží, má spotřebitel právo 
požadovat bezplatnou opravu věci nebo výměnu zboží. Výběr varianty (opravaxvýměna) je 
právem spotřebitele.
Pokud dojde k dodání jiného zboží než bylo objednáno, má spotřebitel právo na dodání 
zboží dle objednávky.
Jestliže spotřebitel byl prodávajícím upozorněn na některé vady zboží a zboží neodmítl, 
neodpovídá nadále prodávající za tyto vady. Pro zdokladování upozornění je vhodné sepsat
o upozornění záznam.
Prostřednictvím našeho e-shopu jsou zprostředkovávány i prodeje použitého zboží.V tomto
případě neodpovídá provozovatel e-shopu za žádné vady tohoto zboží. Řešení veškerých sporů
ohledně takto prodaného zboží je mezi původním majitelem zboží (prodávajícím) a novým 
majitelem (kupujícím). Z tohoto důvodu při uskutečnění prodeje předá provozovatel eshopu
kupujícímu kontakt na prodávajícího. Prodávající s tímto postupem souhlasí předem při 
předání zboží provozovateli e-shopu.

Odpovědnost za vady vzniklé v záruční době
V tomto případě se jedná o vady, které v době převzetí zboží neexistovaly, ale vznikly 
v průběhu záruční doby. 
Spotřebitel by se před prvním použitím zboží měl seznámit se záručními podmínkami,
s návodem k obsluze příp. s návodem na sestavení (dle druhu zboží).
Dojde-li k užívání zboží v rozporu s výše uvedenými návody, nese spotřebitel všechny 
důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace nebude uznána
za oprávněnou.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, chybnou obsluhou, neodbornými 
zásahy, příp. použitím zboží v rozporu s návodem k užití, Nevztahuje se ani na závady
způsobené mechanickým poškozením zboží, a to ať již vinou spotřebitele, nadměrným nebo 
nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží nebo způsobené jinou osobou.
V záruční době má spotřebitel právo při výskytu odstranitelné závady na bezplatnou
opravu, příp.výměnu součásti zboží. Výměnu zboží může psotřebitel žádat jen v případě,
kdy by bezplatná oprava nebo výměna součásti zboží nebyla vzhledem k povaze závady
úměrná.
V případě neodstranitelné závady může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu příp.
odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz.
Právo na vrácení peněz či výměnu zboží může spotřebitel uplatnit i při opakovaném
výskytu již opravované odstranitelné závady ( v případě třetího výskytu stejné závady).
Veškerá práva spotřebitele z odpovědnosti za vady nakoupeného zboží zaniknou po 
uplynutí záruční doby

Reklamace
Za reklamaci se považuje uplatnění práva z odpovědnosti za vady spotřebitelem
u prodejce zboží, tj. u provozovatele tohoto e-shopu :Dana Fenclová, Pirinská 3244,
14300 Praha 4. 
Spotřebitel uplatní reklamaci buď osobně nebo zasláním zboží k reklamaci poštou,
příp.přepravní službou.Vždy je k uplatnění reklamace třeba prokázat zakoupení zboží 
u prodejce a kdy ke koupi došlo. Při osobní reklamaci je třeba předložit daňový doklad 
(paragon), při zasílání zboží k reklamaci přepravní službou či poštou, přiloží 
spotřebitel fotokopii nákupního dokladu a platný záruční list (pokud byl ke zboží
vydán).
Při osobním vyřizování reklamace je sepsán na prodejně reklamační protokol,ve kterém
je popsána závada a zároveň se uvede, jakým způsobem spotřebitel žádá reklamaci 
vyřídit.Pokud se zboží k reklamaci zasílá, je spotřebitel povinen v průvodním listě 
závadu popsat, uvést jak se projevuje a zároveň napsat, jak požaduje reklamaci 
vyřešit (zda žádá opravu, slevu ,výměnu zboží..). Do průvodního listu je třeba 
ještě uvést kontaktní údaje (adresu, mail,číslo telefonu) pro pozdější komunikaci.
Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo zásilky poslané 
na náklady prodávajícího. Pouze v případě oprávněné reklamace má následně zákazník 
nárok na náhradu prokázaných výdajů spojených s reklamací. V případě neoprávněné 
reklamace nemá nárok na náhradu výdajů ani jedna strana, pouze v případě opakované 
zbytečné reklamace má prodávající nárok na úhradu nákladů na poštovné při vracení 
zboží spotřebiteli. 
Zboží zaslané k reklamaci musí být čisté, kompletní a vhodně zabalené. Prodejce 
není povinen přijmout k reklamaci zboží nevhodně zabalené, špinavé či nekompletní.

Vyřízení reklamace
Reklamaci je prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu - nejlépe do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a spotřebitel z nějakých
důvodů nedohodnou na delší době vyřízení.
Prodávající po prozkoumání dokladů předložených spotřebitelem k reklamaci a 
po zběžné prohlídce reklamovaného zboží buď:
-   uzná reklamaci oprávněnou a na místě ji vyřídí
-   uzná jako oprávněnou, ale nelze vyřídit na místě, pak převezme zboží k reklamaci a zahájí reklamační řízení
-   prodávající není schopen posoudit, zda reklamace je nebo není oprávněná, zahájí reklamační řízení a zašle zboží k odbornému posouzení, na základě kterého bude teprve o reklamaci rozhodnuto.       
-  neuzná reklamaci za oprávněnou, zboží vrátí spotřebiteli.
Ve všech případech prodávající sepíše reklamační protokol, v něm podrobně popíše
řešené závady a způsob vyřízení reklamace, protokol vyhotoví ve dvou vyhotoveních
(1x pro spotřebitele, 1x pro prodávajícího). Součástí protokolu je vhodné uvést 
kvůli pozdějí komunikaci kontaktní telefon, mail, adresu.